Hvorfor have et journalsystem?

Vi hører ofte dyrlæger sige “Der er ikke journalpligt i Danmark!” eller “Jeg skriver ikke journal, jeg ved hvad jeg bruger!” andre igen er mere spørgende “Er der journalpligt i Danmark?” og “Hvad skal vi journalføre?“.

Vi skal da heller ikke gøre os til dommer over, om dit valg af journalføring, er korrekt eller ej. Vi har i stedet gravet noget information frem, der forhåbentlig kan hjælpe dig frem til en beslutning, med hensyn til journalføring hos dig.

På advokatfirmaet Delacour’s hjemmeside har vi fundet et par gode artikler, som belyser emnet Journalføring, helt til bunds. Vi vil her bringe et par citater fra artiklen , men det absolut værd at læse både den og den senere udgivet tillægsartikel i deres helhed.

Hovedartikel
Tillægsartikel
Attest (Delacour har også noget om rigtig udførte attester)
Dyrlægeloven

Citat 1:
For dyrlæger gælder der intet udtrykkeligt lovkrav om journalføring- og opbevaring, som det er tilfældet for læger og andre sundhedspersoner.
——

Men allerede i artiklens næste afsnit stå der så dette.

Citat 2:
I henhold til dyrlægelovens § 11, stk. 3 er dyrlæger dog forpligtede til at føre optegnelser over anvendte, ordinerede og udleverede receptpligtige lægemidler. Dyrlægelovens § 11 er givet for at sikre muligheden for eftersporing af smitsomme sygdomme og sygdomsudbrud.
——

Dette burde jo så gøre forvirringen total, men der er mere hjælp at hente.

Citat 3:
“Det Veterinære Sundhedsråd fortolker – i henhold til et af rådet udarbejdet notat om klagesager over dyrlæger – dyrlægelovens § 8, stk. 1 således, at kravet om omhu og samvittighedsfuldhed indebærer et krav om udførlig journaloptegning.

At dyrlæger må være underlagt et sådant krav harmonerer også med dyrlægelovens § 11, stk. 2, hvorefter en dyrlæge er forpligtet til på forlangende at give ministeren enhver oplysning i forbindelse med udøvelsen af den pågældendes dyrlægegerning. Er sådant krav ville være tæt på umuligt at honorere for dyrlægen uden udførlige journaloptegninger.

Endvidere er det i henhold til Den Danske Dyrlægeforenings etiske kodeks god etik at føre og opbevare journaler og gemme røntgenbilleder.”
——

Det Veterinære Sundhedsråd har siden artiklen udtalt sig i generelle vendinger om, hvad rådet anser for de elementer, der bør indgå i en omhyggelig og samvittighedsfuldt ført klinisk journal.

Citat 4:
Rådet finder, at følgende hovedelementer bør være opfyldt i en klinisk journal:

  • At journalen har en sådan kvalitet, at sagen problemfrit kan overdrages til en kollega.
  • At journal udfærdiges over det materiale/det dyr, som den enkelte dyrlæge har undersøgt.
  • At det af journalen fremgår, hvilke diagnoser, differentialdiagnoser, undersøgelser og behandlinger, der knytter sig til det undersøgte dyr/materiale.
  • At journalen udformes således, at såvel patient som ejer entydigt kan identificeres.
  • At journalen angiver, hvilke instrukser der er meddelt ejer.”

——

Konklusionen på Delacour’s artikler, burde være klar, – Nej! Der er ikke lovkrav om journalpligt for dyrlæger i Danmark, men der er krav om at en dyrlæge skal kunne dokumentere et behandlingsforløb.

(Alle citater er bragt med tilladelse fra Delacour)